Logo Lipno infokanál

Správní řízení a jeho lhůty, dodržujete je?

Správní řízení a jeho lhůty, dodržujete je?

20.12. 2021
Lhůty správního řízení... zdroj: pixabay.com

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Výsledkem správního řízení je rozhodnutí správního orgánu.

Pokud jste se někdy účastnili správního řízení, určitě jste se setkali s tzv. procesními lhůtami (lhůta pro podání odvolání, lhůta pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí atd.). Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Ale vyznáte se v nich?

KDO URČUJE LHŮTY?

(1) Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.

(2) Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka správní orgán za podmínek stanovených v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit.

LHŮTY A JEJICH POČÍTÁNÍ

(1) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu,

  1. nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala,

Příklad: Lhůta pro podání odvolání proti správnímu rozhodnutí je 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí správního orgánu účastníku řízení doručeno ve čtvrtek 1.6., začíná patnáctidenní lhůta běžet v pátek 2.6. a skončí v pátek 16.6. Protože se jedná o procesní lhůtu, musí být do půlnoci 16.6. odvolání podáno na poště nebo zasláno na úřad prostřednictvím datové schránky.

  1. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce,

Příklad: Účastník řízení může podat žádost o obnovu pravomocně skončeného řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl. Pokud se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl 30. listopadu, musí podat žádost o obnovu nejpozději do 28. února. POZOR! Lhůta je pravdu 3 měsíce, ne 90 dnů.

  1. připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin,

Příklad: Pokud je rozhodnutí správního orgánu účastníku řízení doručeno v pátek, začíná patnáctidenní lhůta pro podání odvolání běžet v sobotu (1. den) a měla by uplynout opět v sobotu (15. den). V souladu s tímto pravidlem je ale posledním dnem lhůty následující pondělí (17. den), odvolání je tak možné podat nejpozději v pondělí.

  1. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Příklad: Pokud je posledním dnem lhůty pro podání středa 23. října a v tento den podání dodáte na podatelnu příslušného úřadu, stihli jste podání učinit včas.

(2) V pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.

DORUČENÍ PŘES ÚŘEDNÍ DESKU

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Doručená písemností přes úřední desku, musí na „fyzické“ i elektronické úřední desce nejprve patnáct dní viset, aby se s nimi mohli všichni dotčení seznámit. A teprve 15. dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Proto se od tohoto dne začínají počítat lhůty.

Pokud je písemnost vyvěšena na úřední desce v pátek, začíná běžet 15 dnů pro doručení hned v sobotu a doručeno je opět v sobotu, za dva týdny. Lhůty pak běží hned od neděle.

ZDROJ: www.zakonyprolidi.cz