Logo Lipno infokanál

PŘEDKUPNÍ PRÁVO - novela občanského zákoníku začne platit od 1.7.2020

PŘEDKUPNÍ PRÁVO - novela občanského zákoníku začne platit od 1.7.2020

22.6. 2020
novela zákona č. 89/2012 Sb. zdroj:

Od 1.7.2020 vzejde v platnost novela zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

1. část – PŘEDKUPNÍ PRÁVO

A co konkrétně se v OZ od 1.7.2020 změní?

MĚNÍ SE PARAGRAF § 1124 A § 1125

Znění do 30.6.2020:

§1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

Znění od 1.7.2020:

§1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

§1125

(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.

Přechodné ustanovení

4. Dospěla-li povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvá předkupní právo předkupníka i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

předkupní právo... zdroj:

SHRNUTÍ:

  1. Předkupní právo bude nově platit i pro movité věci. Movitou věcí je členský podíl v bytovém družstvu. (PP se bude vztahovat jen na spoluvlastníky konkrétního členského podílu, nikoli na ostatní členy byt. družstva.)
  1. Ti spoluvlastníci, kteří věc např. zdědili a nemohli tak svá práva a povinnosti ovlivnit, budou mít předkupní právo po dobu 6 měsíců od nabytí stejné, jako ho známe dosud (OZ do 30.6.2020).
  1. Pokud bude spoluvlastník převádět svůj podíl např. darovací smlouvou (bezúplatně), je předkupní právo také zachováno.
  1. Výjimkou je převod podílu jinému spoluvlastníku (manželu, sourozenci) nebo příbuznému v řadě přímé (rodič, potomek, sourozenec). Zde předkupní právo spoluvlastníci mít nebudou.
  1. Po uplynutí 6 měsíční lhůty, předkupní právo zaniká a podíly se tak mohou převádět na třetí osoby bez omezení.
  1. Vznikne-li podílové spoluvlastnictví koupí, darováním nebo třeba vydražením, předkupní právo mezi spoluvlastníky vůbec nevznikne. Podíl se může ihned převádět a žádný spoluvlastník k němu nemá zákonné předkupní právo. zdroj
  1. Chcete-li se předkupnímu právu vyhnout, je nutné uzavřít kupní smlouvu nejdříve 1.7.2020. Podle přechodného ustanovení novely se totiž bude PP vztahovat na kupní smlouvy uzavřené do 30.6.2020. Tzn., že pokud smlouvu uzavřete v červnu a spoluvlastníkům předkupní nabídku nedáte, promlčecí lhůta začne běžet provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a trvá 3 roky. V této lhůtě může opominutý spoluvlastník své předkupní právo uplatnit. zdroj

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!

Zdroj: www.abes.cz

Zpět na Financování