Logo Lipno infokanál

Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Propadne Vaše nemovitost státu?

Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Propadne Vaše nemovitost státu?

11.9. 2023
Propadne Vaše nemovitost státu? zdroj:

Možná vlastníte nemovitosti a ani o tom nevíte. Nebo o nemovitosti víte, ale jste si jistí, že jste v katastru dobře identifikováni jako vlastník? Pokud jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí vlastníkem nemovitosti, u které není v katastru nemovitostí evidován vlastník nebo je evidován nedostatečným způsobem, do 31.12.2023 máte stále možnost se ke svým nemovitostem přihlásit a evidovat nemovitost v katastru nemovitostí tak, abyste byli řádně evidováni jako vlastník nemovitosti. V opačném případě propadne nemovitost státu!

V České republice je v současné době evidováno přes 330 000 nemovi­tostí, které mají nedostatečně identifikovaného majitele. Nejvíce z nich se přitom nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. Největší podíl těchto nemovitostí v současné době tvoří orná půda a lesní pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamu však můžeme nalézt také garáže, chaty a jiné stavby.

Aby katastr nemovitostí mohl plnit svoji funkci, musí obsahovat úplné a přesné informace o nemovitostech v něm evidovaných, včetně údajů o osobách, které tyto nemovitosti vlastní. Problém nedostatečných informací v katastru nemovitosti hledejme v minulosti. V období let 1948 až 1989 údajně nedocházelo k dostatečnému udržování katastru nemovitostí, resp. jeho předcházející evidenci nemovitostí, a v některých případech se informace dokonce ani neevidovaly.

To, že jste jako vlastník dostatečně identifikován zjistíte v SEZNAMU, který vytvořil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Seznam nemovitostí, jichž se tyto nesrovnalosti týkají, je pravidelně zveřejňován na obecních úředních deskách

ÚZSVM také vytvořil brožuru s názvem Nedostatečně identifikovaní vlastníci, ve které si můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o které nevíte.

Jestliže je nedostatečně identifikovaný vlastník již po smrti, vlastnického práva se mohou domáhat jeho dědicové, kteří se musí obrátit na místně příslušný okresní soud s návrhem na zahájení pozůstalostního řízení. Soud poté výsledné rozhodnutí sám zašle katastrálnímu úřadu, aby příslušnou změnu zapsal.

Katastrální zákon spolu s občanským zákoníkem zavedli desetiletou lhůtu pro zjištění osoby vlastníka. Lhůta uplyne letos 31. prosince 2023. Poté nedostatečně identifikovaný majetek propadne státu.

Ve chvíli, kdy nemovitost připadne jako majetek státu, předá ÚZSVM propadlý majetek co nejrychleji specializovaným státním institucím na základě toho, zda takový majetek potřebují ke své činnosti (např. lesní pozemky půjdou pod státní podnik Lesy České republiky).

Zpět na Reality